آمار امداد رسانی سیل اهواز مورخ ۹۸/۱/۲۲

جمع مسافر:  ۱۳۳ مسافر

بار : ۲۱۹۰۰ کیلوگرم