آمار امداد رسانی سیل خرم آباد مورخ ۹۸/۱/۲۲

جمع مسافر ۹۱ مسافر

بار : ۸۰۰۰ کیلوگرم