بعنوان مدیر عامل و مسئول اجرایی شرکت خدمات هلیکوپتری نوید، مفتخرم خط مشی ایمنی شرکت را با اهداف دستیابی به شرایط شرکت هلیکوپتری ایمن و حداکثر رضایتمندی مشتریان، به شرح ذیل اعلام نمایم:
«ایمنی» یکی از موضوعات محوری فعالیت‌های شرکت خدمات هلیکوپتری نوید می‌باشد. ما خود را متعهد می‌دانیم تا با ایجاد، اجرا و بهبود مستمر راهبردها و فرآیندها اطمینان یابیم که کلیه فعالیت‌های عملیاتی با ایجاد توازن در منابع سازمانی در جهت دستیابی به بالاترین سطح عملکرد ایمنی ضمن رعایت استانداردهای ملی و بین المللی، در زمان ارائه خدمات، انجام می‌پذیرد. در این راستا مدیر عامل، مدیران و کارشناسان ملزم به پاسخگویی در قبال دستیابی به بالاترین سطح ایمنی می‌باشند.تعهدات ما در این راستا عبارتند از: 
١- حمایت از سیستم مدیریت ایمنی از طریق تامین منابع مورد نیاز جهت ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب بوسیله انجام ایمن فعالیت‌ها، تشویق ارتباطات و گزارش‌دهی اثربخش در حوزه ایمنی، و توجه به مدیریت ایمنی همانند سایر سامانه‌های مدیریت.
٢- حصول اطمینان از اولویت مدیریت ایمنی به عنوان بخش اصلی مسئولیت تمامی مدیران و کارکنان.
٣- تبیین دقیق مسئولیت‌ها و لزوم پاسخگویی مدیران و کارکنان نسبت به عملکرد ایمنی شرکت و سامانه مدیریت ایمنی.
۴- طراحی و اجرای فرآیندهای شناسایی خطرات و مدیریت ریسک شامل گزارش‌دهی خطرات به منظور حذف یا کاهش ریسک‌های ایمنی و پیامدهای خطرات ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در جهت دستیابی به بهبود مستمر در عملکرد ایمنی.
۵- حصول اطمینان از عدم مواخذه کارکنانی که از طریق سامانه گزارش‌دهی، خطرات مربوط به ایمنی را گزارش نمایند. به استثنای موارد تخطی عمومی افراد از مقررات یا رویه‌ها.
۶- حصول اطمینان از تطبیق فعالیت‌های عملیاتی با قوانین، مقررات و استانداردها.
٧- حصول اطمینان از ارائه آموزش و اطلاع رسانی مناسب وکافی درخصوص مسائل ایمنی به تمامی کارکنان جهت ایجاد آمادگی لازم و محول نمودن وظایف متناسب با مهارت افراد.
٨- حصول اطمینان از تامین نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده جهت اجرای راهبردها و فرآیندهای مربوط به ایمنی.
٩- پیاده‌سازی برنامه سنجش عملکرد ایمنی براساس شاخص‌ها و اهداف واقع بینانه شرکت.
١٠- بهبود مستمر عملکرد ایمنی ار طریق اندازه گیری، پایش مداوم و بازنگری منظم اهداف کلان و جزئی و سعی در دست یابی به اهداف تعیین شده شرکت.
١١- حصول اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی توسط شرکت‌های طرف قرارداد و ارائه دهنده خدمات.

کاپیتان منوچهر رسولی
مدیر عامل