بازدید مدیر عامل محترم شرکت بهمراه معاونتهای محترم فنی و عملیات از نحوه امداد رسانی در خوزستان