تلاش دسته جمعی و استفاده از توان حداکثری پرسنل فنی شرکت جهت آماده سازی بسیارسریع و انجام چکهای سنگین بالگردهای درگیرسیل

آشیانه تهران