درباره ما

مديران ارشد

مديران ارشد نام و نام خانوادگي: رمضان يوسفي

سمت: معاونت بازرگاني

متولد:

سوابق تحصيلي:

آدرس پست الكترونيك:

مهارت‌ها


سوابق حرفه‌اي