پشتيباني فني

پشتیبانی موتور

شرکت خدمات هلیکوپتری نوید بخشی را برای پشتیبانی موتورها از جمله موتورهای T53L-13، TV3-117VM، VK-2500-03 و موتورهای ساخت کارخانه P/W از نوع PT6T-3D اختصاص داده است، که توانمندی انجام امور تعمیراتی، بازرسی، تنظیم و تعویض قطعات را دارد.