درباره ما

ايمني پرواز

بعنوان مدیر عامل و مسئول اجرایی شرکت خدمات هلیکوپتری نوید، مفتخرم خط مشی ایمنی شرکت را با اهداف دستیابی به شرایط شرکت هلیکوپتری ایمن و حداکثر رضایتمندی مشتریان، به شرح ذیل اعلام نمایم:
«ايمني» يكي از موضوعات محوري فعالیت‌های شرکت خدمات هلیکوپتری نوید مي‌باشد. ما خود را متعهد مي‌دانيم تا با ايجاد، اجرا و بهبود مستمر راهبردها و فرآيندها اطمينان يابيم كه كليه فعاليت‌هاي عملياتي با ايجاد توازن در منابع سازماني در جهت دستيابي به بالاترين سطح عملكرد ايمني ضمن رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي، در زمان ارائه خدمات، انجام مي‌پذيرد. در اين راستا مدير عامل، مديران و كارشناسان ملزم به پاسخگويي در قبال دستيابي به بالاترين سطح ايمني مي‌باشند. [image]

تعهدات ما در اين راستا عبارتند از:
١- حمايت از سيستم مديريت ايمني از طريق تامين منابع مورد نياز جهت ايجاد فرهنگ سازماني مناسب بوسيله انجام ايمن فعاليت‌ها، تشويق ارتباطات و گزارش‌دهي اثربخش در حوزه ايمني، و توجه به مديريت ايمني همانند ساير سامانه‌هاي مديریت.
٢- حصول اطمينان از اولويت مديريت ايمني به عنوان بخش اصلي مسئوليت تمامي مديران و كاركنان.
٣- تبيين دقيق مسئوليت‌ها و لزوم پاسخگويي مديران و كاركنان نسبت به عملكرد ايمني شرکت و سامانه مديريت ايمني.
٤- طراحي و اجراي فرآيندهاي شناسايي خطرات و مديريت ريسك شامل گزارش‌دهي خطرات به منظور حذف يا كاهش ريسك‌هاي ايمني و پيامدهاي خطرات ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي در جهت دستيابي به بهبود مستمر در عملكرد ايمني.
٥- حصول اطمينان از عدم مواخذه كاركناني كه از طريق سامانه گزارش‌دهي، خطرات مربوط به ايمني را گزارش نمايند. به استثناي موارد تخطي عمومي افراد از مقررات يا رويه‌ها.
٦- حصول اطمينان از تطبيق فعاليت‌هاي عملياتي با قوانين، مقررات و استانداردها.
٧- حصول اطمينان از ارائه آموزش و اطلاع رساني مناسب وكافي درخصوص مسائل ايمني به تمامي کاركنان جهت ايجاد آمادگي لازم و محول نمودن وظايف متناسب با مهارت افراد.
٨- حصول اطمينان از تامين نيروي انساني ماهر و آموزش ديده جهت اجراي راهبردها و فرآيندهاي مربوط به ايمني.
٩- پياده‌سازي برنامه سنجش عملكرد ايمني براساس شاخص‌ها و اهداف واقع بينانه شرکت.
١٠- بهبود مستمر عملكرد ايمني ار طريق اندازه گيري، پايش مداوم و بازنگري منظم اهداف کلان و جزئی و سعي در دست يابي به اهداف تعيين شده شرکت.
١١- حصول اطمينان از رعايت استانداردهاي ايمني توسط شركت‌هاي طرف قرارداد و ارائه دهنده خدمات.کاپیتان محمدولي بيرانوند
مدیر عامل