پشتيباني فني

تاییدیه‌های سازمان هواپیمایی کشوري

شرکت خدمات هلیکوپتری نوید مجوز تعمیر و نگهداری(AMO) و تداوم صلاحیت پرواز (CAMO) را از سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی دریافت نموده است.


شماره تاییدیه Part 145 : IR.145.22
شماره تاییدیه Part M : IR.MG.30