معرفی مدیران

مدیر عامل و عضو هئیت مدیره

کاپیتان رسولی

مدیر مالی و اداری و رئیس هئیت مدیره

دکتر محمدزاده

مدیر تضمین کیفیت

مهندس گودرزی

مدیر آموزش

کاپیتان فیض اله پور

معاون فنی و مهندسی

مهندس خدابنده لو

مدیر ایمنی

کاپیتان بروفه

مدیر استاندارد و یکنواختی

کاپیتان محمودی

معاون عملیات پروازی

کاپیتان نتاج

اسکرول به بالا