معرفي مديران

مدير عامل و عضو هئيت مديره

كاپيتان رسولي

معاون مالي و اداري و رئيس هئيت مديره

دكتر محمدزاده

سرپرست معاونت بازرگانی و مدير تضمين كيفيت

مهندس گودرزي

مدير آموزش

مهندس فراشبند

معاون فني و مهندسي

مهندس خدابنده لو

مدير ايمني

كاپيتان سعیدی

مدیر استاندارد

شاهین وحید

معاون عمليات پروازي

كاپيتان سید محمودی